Poznaj REGULAMIN KONKURSU "STREFA SWOBODNEGO CZYTANIA"

REGULAMIN KONKURSU

STREFA SWOBODNEGO CZYTANIA

(DALEJ „REGULAMIN”)

A   Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Strefa swobodnego czytania” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez EUROZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014207, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 526-00-26-186, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.    

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator (dalej „Fundator”).

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

   a) pełnoletnie osoby fizyczne

   b) osoby niepełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą swoich opiekunów prawnych,

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

   a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

   b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

   c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

   d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez          Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej www.zetgold.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 września 2015  roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy Konkursu (dalej „Etap Zgłoszeniowy”), w dniach od 1 września 2015 roku do 30 września 2015roku roku na Stronie Internetowej. Finały Konkursu odbędą się od dnia 2 września 2015 roku do 31 września 2015  (dalej „Finały”).

2. W każdym Finale przyznana zostanie jedna nagroda

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 30 (trzydzieści) książek (dalej osobno "Nagroda", łącznie „Nagrody”.

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie (w Etapie Zgłoszeniowym) swojego zdjęcia z książką zrobionego w Strefie Swobodnego Czytania poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej (dalej „Projekt”) wraz z podaniem danych osobowy w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).  

2. Lista Stref Swobodnego Czytania dostępna jest na Stronie Internetowej.

3. Przesyłając Projekt Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Projektu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie Projektu do Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenia, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualnej szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

4. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie  Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu  oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Projektu, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na Stronie Internetowej.

5. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora Projektu w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Projektu  na Stronie Internetowej oraz na dokonywanie odpowiednich skrótów uzasadnionych warunkami emisji.

6. W każdym Finale Spośród wszystkich przesłanych Zgłoszeń konkursowych poprzedniego dnia Komisja Konkursowa kierując się pomysłowością, kreatywnością oraz estetyką Projektu wybierze jedno Zgłoszenie konkursowe, a jego autorowi przyzna Nagrodę  (dalej „Zwycięzca”).

7. Organizator skontaktuje się telefonicznie bądź mailowo ze Zwycięzcami w terminie 5 dni roboczych od dnia przyznania Nagrody. 

8. Pełna lista  Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie Internetowej dnia 1 października 2015 roku po godzinie 14:00

Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na następujących polach eksploatacji:

   a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,  zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo    egzemplarzy;

   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

   d) w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu.

9. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

10. Nie podanie przez Zwycięzcę danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem wydania wygranej Nagrody jest jednoznaczne z rezygnacją z Nagrody. Wówczas Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

F. Odbiór Nagród.

1. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Radia ZET Gold w Krakowie przyal. Beliny Prażmowskiego 14/5

2. Nie zgłoszenie się do siedziby Radia ZET Gold Kraków, w celu odebrania Nagrody, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody.

3. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

4. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

8. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

   a)połączenie z siecią Internet,

   b)przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: