Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZAGRAJ O WSZYSTKO ALBO NIC edycja 8” (dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.

 
1. Konkurs „ZAGRAJ O WSZYSTKO ALBO NIC edycja 8” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, lub spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

 
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET Gold (sieć) w dni powszednie w terminie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz 15 czerwca 2017 roku w programie „Zawsze Rano! Radio ZET Gold” („Audycja”) w godzinach między 06.00 a 10.00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędzie się 1 (słownie: jedna) runda (dalej „Runda”).

C. Komisja Konkursowa.

 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

 
1. Nagrodami w konkursie są:
a) maksymalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) nagród pieniężnych, każda o minimalnej wartości 100,00 zł brutto, maksymalnie o wartości 10.000,00 zł brutto, (dalej „Nagroda”). Wartość Nagrody w każdej Rundzie będzie precyzyjnie określona przy zapowiedzi Rundy przez prowadzącego;
b) maksymalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) nagród pocieszenia w postaci: płyt CD, gadżetów Radia ZET Gold (jak np. smycz, kubek itp.) (dalej „Nagroda pocieszenia”). Nagroda pocieszenia każdorazowo zostanie precyzyjnie określona podczas trwania danej Rundy.
2. Do każdej nagrody pieniężnej powyżej kwoty 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną, stanowiącą równowartość podatku od wygranej (Dalej „Podatek”).
3. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wygrania jednej nagrody.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 
1. Każdego dnia w Czasie Trwania Konkursu odbędzie się jedna Runda, prowadzący Audycję ogłasza rozpoczęcie każdej Rundy osobno na antenie podczas Audycji.
2. Osoba, która pierwsza dodzwoni się na podany przez prowadzącego numer telefonu staje się uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”).
3. Podczas każdej Rundy prowadzący Audycję zadaje pytania (dalej „Pytanie”), każde Pytanie będzie miało określoną przez prowadzącego Audycję wartość pieniężną tuż przed zadaniem danego Pytania. Prowadzący może zadać Uczestnikowi maksymalnie 5 Pytań. Jeżeli Uczestnik prawidłowo odpowie na Pytanie wygrywa nagrodę pieniężną za udzielenie odpowiedzi na dane Pytanie. Uczestnik po zdobyciu nagrody pieniężnej za poprawną odpowiedź, może zrezygnować z dalszej gry i zabrać wygraną do tej pory kwotę, lub może grać dalej, przy czym jeśli udzieli błędnej odpowiedzi na kolejne Pytanie traci całą sumę nagrody pieniężnej jaką udało mu się zgromadzić od chwili rozpoczęcia gry, traci prawo do udzielenia odpowiedzi na kolejne Pytania i otrzymuje Nagrodę pocieszenia. Na udzielenie odpowiedzi na każde Pytanie Uczestnik ma 5 sekund, jeśli nie udzieli odpowiedzi we wskazanym czasie traci całą sumę nagrody pieniężnej jaką udało mu się zgromadzić do tej chwili i traci prawo do kontynuowania gry. Na podjęcie decyzji o kontynuacji gry po udzieleniu poprawnej odpowiedzi Uczestnik każdorazowo ma 5 sekund, musi wyraźnie określić swoją decyzję, wskazując czy gra dalej czy chce w danym momencie
zakończyć grę. Brak udzielenia informacji deklarującej dalszy udział w grze we wskazanym czasie będzie jednoznaczny z zakończeniem gry w danym momencie.
4. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców w ciągu 5 dni roboczych od dnia wygranej z prośbą o przekazanie ich danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem dopełnienia formalności związanych z wydaniem Nagrody.

F. Odbiór Nagród.

 
1. Nagrody zostaną wysłane na wskazane przez Zwycięzców konta bankowe lub przekazem pocztowym nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt. E4 w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe.

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.zetgold.pl.

Więcej: