ZASTRZEŻENIA PRAWNE

REGULAMIN KONKURSU „STREFA RELAKSU SEMBELLA” (DALEJ „REGULAMIN”)

„STREFA RELAKSU SEMBELLA”

(DALEJ „REGULAMIN”)

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „STREFA RELAKSU SEMBELLA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014207, posiadającą NIP 526-00-26-186, REGON 010344559, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Lim8 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  Ul. Włodarska  15/17 , 90-019 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227995, NIP 7251893499, REGON 100012804, ( dalej „Fundator”).

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET Gold Łódź w dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku, przy czym w trakcie trwania Konkursu odbędą się dwie rundy konkursowe (dalej „Runda”). Finały  (dalej „Finał”) Rund i ogłoszenie zwycięzców  odbędzie się podczas wydarzenia „Strefa relaksu Sembella” organizowanego przez LIM 8 Sp. z o.o. w namiocie Radia ZET Gold na rynku Manufaktury w Łodzi („wydarzenie”) , dla Rundy pierwszej w dniu 13 sierpnia, dla Rundy drugiej w dniu 19 sierpnia. 

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.           Nagrody.

 

1.   Nagrodami   w Konkursie  (dalej „Nagroda”) jest 18 (osiemnaście) poduszek Memory Sembella, każda o wartości 107,00 zł (sto siedem złotych) brutto.

2.   Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1.   W dniach od 10 sierpnia 2016 roku od godziny 16.00 do 13 sierpnia 2016 roku do godziny 18.00, odbędzie się  pierwsza Runda konkursowa. W dniach od 17 sierpnia 2016 roku od godziny 12.00 do 19 sierpnia 2016 roku do godziny 18.00, odbędzie się druga Runda konkursowa.
 2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania jednej z Rund swojej odpowiedzi z  uzasadnieniem, odpowiednio dla Rundy pierwszej "Twój przepis na udany sen”, dla Rundy drugiej „Twój najbardziej zwariowany sen” (dalej „Odpowiedź”) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres lodz@zetgold.pl z równoczesnym podaniem w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko oraz  telefon kontaktowy (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 
 3.   Przed każdym Finałem spośród przesłanych Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa kierując się pomysłowością i kreatywnością Odpowiedzi wybierze dziewięć Zgłoszeń Konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę (dalej „Zwycięzca”). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Finałów odbywających się podczas wydarzenia.
 4.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza praw i dóbr osób trzecich.  W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
  1.   Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Odpowiedzi do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonych Odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Odpowiedzi w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi zmiany  pozwalające na prezentację Odpowiedzi podczas Finałów.
  2. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz miejscowości zamieszkania jako autora  w związku z wykorzystaniem Odpowiedzi, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji oraz podczas ogłoszenia wyników Konkursu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.
  4. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie jego danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

F.            Odbiór Nagród.

 

Nagroda będzie przekazana Zwycięzcy podczas wydarzenia

 

G.           Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko oraz (miasto, nick - w zależności od potrzeb) zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.zetgold.pl.

Więcej: