ZASTRZEŻENIA PRAWNE

REGULAMIN KONKURSU

„Odgaduj przeboje ABBY i popłyń do Szwecji”

(dalej „Regulamin”)

 

A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „Odgaduj przeboje ABBY i popłyń do Szwecji” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Stena Line Scandinavia AB ul. Göteborg 405 19, Sweden  NIP: SE556231782501 (dalej „Fundator”).

 

 1. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)         pełnoletnie osoby fizyczne

           

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)         pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych         kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)         inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)         osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub        stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą   pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)         osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w            wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej        wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,           podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego   kwartału;

B.        Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET GOLD (sieć) w terminie od dnia  29 sierpnia 2016 roku do dnia 2 września 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Codziennie odbędzie się odbędzie się  od 1 (jednej) do maksymalnie 5 (pięciu) rund konkursowych (dalej „Runda”).  W każdej Rundzie  przyznana zostanie jedna nagroda.

 

 

C.        Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 

 

D.        Nagrody.

 

 1. Nagrodami w Konkursie jest: 

a)     5 (pięć) czteroosobowych voucherów do zrealizowania na rejs promem w terminie 10-11.09.2016 na trasie GDYNIA-KARLSKRONA- GDYNIA. Voucher obejmuje: jeden nocleg dla 4 osób, jeden lunch oraz uczestnictwo w koncercie odbywającym się na promie  każdy o wartości 680,00 zł (sześćset osiemdziesiat złotych) brutto (dalej „Nagroda”). Nagroda nie obejmuje dojazdu do portu w Gdyni.

b)     20 (dwadzieścia) płyt CD (dalej „Nagroda pocieszenia”).

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.   W każdej Rundzie warunkiem udziału w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer 321 321 777 na znak podany przez prowadzącego Program. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod podany numer wchodzi na antenę i bierze udział w grze. Prowadzący w każdej Rundzie zada uczestnikowi zagadkę muzyczną (dalej „Pytanie”). Jeżeli uczestnik prawidłowo odpowie na Pytanie wygrywa Nagrodę. Jeżeli uczestnik popełni błąd otrzymuje Nagrodę pocieszenia a Organizator ogłosi kolejną Rundę w danym dniu. Wyjątek stanowi czwarta Runda w dniu 2 września, jeżeli uczestnik czwartej Rundy w dniu 2 wzreśnia popełni błąd, wówczas Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim rozmowy na żywo na antenie Radia ZET Gold.

 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu w przypadku wygranej wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby  filmowania i fotografowania Uczestnika podczas rejsu (dalej „Film” i „Zdjęcia”) oraz na bezpłatne korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z Filmu i ze Zdjęć, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Uczestnika w Filmie i na Zdjęciach powstałych w związku z  realizacja Nagrody.

 

4.  Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniu realizacji rejsu.

 

G.        Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi Nagród oraz innym podmiotom trzecim, w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl.

Więcej: