Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Mój makijaż na letnią imprezę

(dalej „Regulamin”)

 A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „Mój makijaż na letnią imprezę” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Natura Marketing sp z o.o z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20b , 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 0000382105, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010262219 oraz numer statystyczny REGON 142619695 (dalej “Fundator”).
 3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)         pełnoletnie osoby fizyczne

           

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)         pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych             kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)         inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)         osoby najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące             wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub             stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą             pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)         osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w             wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej             wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,             podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego             kwartału;

 B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET Gold oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia  20 czerwca 2016 roku do dnia 25 czerwca 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym runda konkursowa (dalej „Runda”) odbędzie się na Stronie Internetowej w terminie od 20 czerwca 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku, ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 25 czerwca 2016 roku na antenie Radia ZET Gold oraz w dniu 27 czerwca 2016 roku na Stronie Internetowej po godzinie 9.00.

C.        Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D.        Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziana są następujące nagrody:

 

a)  1 (jeden) voucher do zrealizowania w sieci Drogeria Natura na cały asortyment dostępny w sklepach o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto (dalej „Nagroda”).

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania  Rundy swojego pomysłu na „Selfie w makijażu na letnią imprezę” (dalej „Zdjęcie”) poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej z równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz zaakceptowanie na Stronie Internetowej Regulaminu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

 

2.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na Zdjęciu wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję na Stronie Internetowej. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

3.  Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Zdjęcia do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi korzystania ze Zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Zdjęcia do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonego Zdjęcia, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie ich każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Zdjęcia w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Zdjęcia  zmiany graficzne pozwalające na prezentację Zdjęcia na Stronie Internetowe.

 

4. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

 

6.  Komisja konkursowa po zakończeniu Rundy spośród Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w  Rundzie, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności  wybierze 1 Zgłoszenie Konkursowe, a jego autor  otrzyma Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

 

7. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu w Czasie trwania Konkursu.

 

8.  Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres wskazany przez tą osobę zgodnie z pkt. E 9 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 3. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 G. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator  nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.
 5. Uczestnik Wyraża zgodę na wykorzystywanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystywania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: