Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Gorączka sobotniej nocy pod gwiazdami ”

(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.


1. Konkurs „Gorączka sobotniej nocy pod gwiazdami” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest P.P.U.H.J-R usługi dźwigowo - transportowe, ul. Zaolziańska 9m4, 02-781 Warszawa (dalej „Fundator”).
3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:
a) pełnoletnie osoby fizyczne
4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

B. Czas trwania Konkursu.


Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET GOLD (sieć) w terminie od dnia 28 lipca 2016 roku do 03 sierpnia 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym runda konkursowa (dalej „Runda”) odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 roku do dnia 03 sierpnia 2016 roku. W dniach 28, 29 lipca oraz 01, 02, 03 sierpnia 2016 roku obędą się finały Konkursu w godzinach między 14.00 a 18.00 na antenie Radia ZET Gold. W jednym dniu odbędzie się jeden Finał.

C. Komisja Konkursowa.


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.


1. Nagrodą w Konkursie jest:
a) 5 (pięć) czteroosobowych zaproszeń na rejs odbywający się 06 sierpnia 2016 roku w Warszawie (Port Żerański), podczas którego odbędzie się impreza muzyczna Radia ZET Gold. Rejs rozpoczyna się o godzinie 18.00, kończy się o północy, każde zaproszenie o wartości 700,00 zł (siedemset złotych) brutto (dalej „Nagroda”).
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
3. Nagroda nie obejmuje dojazdu na rejs.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.


1. W dniach od 28 lipca do 03 sierpnia 2016 roku, odbędzie się Runda konkursowa. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Rundy swojej odpowiedzi z uzasadnieniem „"Dlaczego chcielibyście popłynąć w muzyczny rejs z Radiem ZET Gold?” (dalej „Odpowiedź”) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wakacje@zetgold.pl z równoczesnym podaniem w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).
2. Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza praw i dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
3. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Odpowiedzi do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonych Odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Odpowiedzi w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi zmiany pozwalające na prezentację Odpowiedzi na Stronie Internetowe.
4. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz miejscowości zamieszkania jako autora w związku z wykorzystaniem Odpowiedzi, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.
6. Przed każdym Finałem spośród przesłanych Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa kierując się pomysłowością i kreatywnością Odpowiedzi wybierze trzy Zgłoszenia Konkursowe w kolejności od 1 do 3 (dalej „Lista”). W każdym Finale prowadzący Program oddzwoni do pierwszej osoby z Listy. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon i nie zerwie połączenia wygrywa Nagrodę (dalej „Zwycięzca”). W celu uzyskania połączenia prowadzący Program będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy prowadzący Program nie uzyska połączenia pomimo zastosowania procedury opisanej powyżej, zadzwoni do następnego w kolejności Uczestnika Konkursu. Prowadzący Program może podjąć próbę skontaktowania się z nie więcej niż 3 uczestnikami w każdym Finale. Jeżeli prowadzącemu nie uda się połączyć z żadnym z Uczestników danego Finału Konkursu Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu w dniach, w których odbywają się Finały i wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim rozmowy na żywo na antenie Radia ZET Gold.
8. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie jego danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.
9. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby filmowania i fotografowania Uczestnika podczas Konkursu (dalej „Film” i „Zdjęcia”) oraz na bezpłatne korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z Filmu i ze Zdjęć, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Powyższa zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Uczestnika w Filmie i na Zdjęciach powstałych w związku z Konkursem.

F. Odbiór Nagród.


1. Odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniu realizacji rejsu.

G. Postanowienia końcowe.


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4. W celu uzyskania połączenia prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również jakość połączenia uniemożliwiająca nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo) Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.
5. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
8. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
a. połączenie z siecią Internet.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: