Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Dzień Kobiet w Radiu ZET Gold

(dalej „Regulamin”)

A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „Dzień Kobiet w Radiu ZET Gold” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Natura Marketing sp z o.o z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20b , 05-870 Błonie (dalej “Fundator”).
 3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)         pełnoletnie osoby fizyczne

           

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)         pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych         kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)         inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)         osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące    wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub        stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą   pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)         osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w            wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej        wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,           podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego   kwartału;

 B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET Gold (sieć) oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia  2 marca 2016 roku do dnia 8 marca 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym runda konkursowa (dalej „Runda”) odbędzie się na Stronie Internetowej w terminie od 2 marca 2016 roku do dnia 7 marca 2016 roku, ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 8 marca 2016 roku na antenie Radia ZET Gold po godzinie 15.00 oraz Stronie Internetowej po godzinie 16.00.

C.        Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D.        Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziana są  następujące nagrody (dalej „Nagrody”):

 

a)  3 (trzy) vouchery do zrealizowania w sieci drogerii Natura na cały dostępny asortyment, każdy o wartości  100,00 zł  (sto złotych) brutto (dalej „Nagroda”).

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania  Rundy swojej propozycji na najpiękniejsze życzenia z okazji dnia kobiet w postaci tekstu (dalej „Propozycja”) poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej z równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz zaakceptowanie na Stronie Internetowej Regulaminu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

 

2.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Propozycji, a Propozycja nie naruszają praw i dóbr osób trzecich.  Uczestnik oświadcza iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Propozycji wyrażają zgodę na takie wykorzystanie wizerunku, w tym na zgłoszenie Propozycji do Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

3.  Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Propozycji do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Propozycji bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Propozycji do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonych Propozycji, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Propozycji każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Propozycji w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Propozycji zmiany  pozwalające na prezentację Propozycji na antenie Radia ZET Gold w Czasie trwania Konkursu i na Stronie Internetowej.

 

4.   Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz miejscowości zamieszkania jako autora  w związku z wykorzystaniem Propozycji, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

 

6. Komisja konkursowa po zakończeniu Rundy spośród Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w  Rundzie, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności  wybierze 3 Zgłoszenia Konkursowe, a jego autorzy  otrzymają Nagrody (dalej „Zwycięzcy”).

 

7.   Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

8. W trakcie trwania Konkursu na antenie Radia Zet Gold będą cytowane wybrane przez Organizatora fragmenty lub całe Propozycje.

 

9. W dniu 8 marca 2015 roku po godzinie 15.00 na Stronie Internetowej zostanie opublikowana lista zwycięzców w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania każdego Zwycięzcy.

 

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Odbiór Nagrody następuje osobiście w siedzibie Organizatora, lub też Nagroda  zostaną wysłana do zwycięzcy Konkursu pocztą lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez tą osobę zgodnie z pkt. E 7 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Uczestnika.
 2.  Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 3.  Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

  G.        Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
 2.  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 3.  Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator  nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4.  Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.
 5.  Uczestnik Wyraża zgodę na wykorzystywanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystywania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 6.  Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 8.  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: