Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?

(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  OLIMP LABORATORIES Sp.z o.o. z siedzibą w Dębicy 39-200, ul. Nagawczyna 109 c (dalej „Fundator”).

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

a) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w   wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET GOLD (sieć) oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia  9 stycznia 2017 roku do dnia 13 stycznia 2017 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym rundy konkursowe (dalej „Rundy”) odbędą się na Stronie Internetowej w terminie od 9 stycznia 2017 roku do dnia 13 stycznia 2017 roku w godzinach między 6.00 a  14.00, ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 13 stycznia 2017 roku na Stronie Internetowej po godzinie 17.00.

C. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest:  5 (pięć) zestawów nagród, w skład każdego zestawu wchodzi: Gold Luteina , Gold Vit D3 + K2 , Gold Żeń-szeń , Gold Vit Complex , Gold Vit A+ E , Gold l-karnityna + chrom, każdy o wartości 211,94 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt cztery  grosze ) brutto (dalej „Nagroda ”).

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1.  W dniach od 9 do 13 stycznia 2016 roku, każdego dnia odbędzie się jedna Runda konkursowa. W każdej Rundzie na Stronie Internetowej w godzinach między 6.00 a 14.00 opublikowane zostanie zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania danej Rundy swojej odpowiedzi z  uzasadnieniem odnoszącej się do Zadania prezentowanego w danej Rundzie (dalej „Odpowiedź”) poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej z równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko,  adres, e-mail, telefon komórkowy w jednej z krajowej sieci komórkowej, wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulamin oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

2.  Przesyłając Odpowiedź Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Odpowiedzi wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie  Odpowiedzi do Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenia, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualnej szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3.   Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Odpowiedzi do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonych Odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Odpowiedzi w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi zmiany  pozwalające na prezentację Odpowiedzi na Stronie Internetowe.

4.  Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz miejscowości zamieszkania jako autora  w związku z wykorzystaniem Odpowiedzi, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.

5.   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

6.   Komisja konkursowa wybierze po 1 (jednej) najciekawszej Odpowiedzi spośród Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w każdej Rundzie, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności a ich autorom przyzna Nagrodę (dalej „Zwycięzcy”).

7.  Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie jego danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

8.  Lista zwycięzców, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania zostanie opublikowana na Stronie Internetowej w dniu 13 stycznia 2017 roku po godzinie 17.00

9.   Po każdorazowym wyłonieniu Zwycięzcy danej Rundy konkursowej Przedstawiciel Organizatora może na żywo na antenie Radia ZET Gold skontaktować się ze zwycięzcą telefonicznie w celu przekazania informacji o wygranej.  Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET Gold. 

F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E 7 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród lub w celach marketingowych zgodnie z zakresem udzielonych zgód. Dane Zwycięzców Konkursu w zakresie imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zostaną opublikowanie na liście Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o.o. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych  jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera .

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

8. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl

Załącznik Nr 1 do Regulamin

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji o promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o. o.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu, wysyłanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, SMSowych informacji o promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o. o.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o. o. drogą elektroniczną, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o promocjach, produktach lub usługach kontrahentów podmiotów grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o. o..

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu lub w celach marketingowych zgodnie z zakresem udzielonych powyżej zgód.

Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Eurozet Radio Sp. z o.o.

☐ Mam ukończone 18 lat

☐ Akceptuję regulamin i potwierdzam powyższe oświadczenia 

Więcej: