Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

ODCHUDZAMY NA WIOSNĘ

(dalej „Regulamin”)

 

REGULAMIN KONKURSU

ODCHUDZAMY NA WIOSNĘ

(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „ODCHUDZAMY NA WIOSNĘ (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  OLIMP LABORATORIES Sp.z o.o. z siedzibą w Dębicy 39-200, ul. Nagawczyna 109 c (dalej „Fundator”).
 3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a) pełnoletnie osoby fizyczne

W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych   kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących              wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub        stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą      pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w            wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej          wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,     podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego     kwartału;

 B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET GOLD (sieć) oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia  15 lutego 2016 roku do dnia 19 lutego 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym rundy konkursowe (dalej „Rundy”) odbędą się na Stronie Internetowej w terminie od 15 lutego 2016 roku do dnia 19 lutego 2016 roku w godzinach między 6.00 a  15.00, ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 22 lutego 2016 roku na Stronie Internetowej po godzinie 9.00.

C. Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

 

 1. Nagrodami w Konkursie jest:  5 (pięć) zestawów nagród, w skład każdego zestawu wchodzi: Therm Line Fast, Good Mornig Lady AM shake, Sweet dreams lady P.M. shake, Set free lady, Vita-min multiple lady,każdy o wartości 277,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) brutto (dalej „Nagroda ”).
 2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.  W dniach od 15 do 19 lutego 2016 roku, każdego dnia odbędzie się jedna Runda konkursowa. W każdej Rundzie na Stronie Internetowej w godzinach między 6.00 a 15.00 opublikowane zostanie zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania danej Rundy swojej odpowiedzi z  uzasadnieniem odnoszącej się do Zadania prezentowanego w danej Rundzie (dalej „Odpowiedź”) poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej z równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko,  adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz zaakceptowanie na Stronie Internetowej Regulaminu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

 

2.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza praw i dóbr osób trzecich.  W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

3.   Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Odpowiedzi do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie Nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonych Odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Odpowiedzi w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania Nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi zmiany  pozwalające na prezentację Odpowiedzi na Stronie Internetowe.

 

4.  Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz miejscowości zamieszkania jako autora  w związku z wykorzystaniem Odpowiedzi, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.

 

5.   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

 

6.   Komisja konkursowa wybierze po 1 (jednej) najciekawszej Odpowiedzi spośród Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w każdej Rundzie, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności a ich autorom przyzna Nagrodę (dalej „Zwycięzcy”).

 

7.  Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie jego danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

8.  Lista zwycięzców, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania zostanie publikowana na Stronie Internetowej w dniu 22 lutego 2016 roku po godzinie 9.00.

 

9.   Po każdorazowym wyłonieniu Zwycięzcy danej Rundy konkursowej Przedstawiciel Organizatora może na żywo na antenie Radia ZET Gold skontaktować się ze zwycięzcą telefonicznie w celu przekazania informacji o wygranej.  Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET Gold. 

 

 

F. Odbiór Nagród.

 

 1. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E 7 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

G. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator  nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.
 5. Uczestnik Wyraża zgodę na wykorzystywanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystywania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: