ZASTRZEŻENIA PRAWNE

REGULAMIN KONKURSU

„BEZPIECZNY BO WIDOCZNY”

(dalej „Regulamin”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „BEZPIECZNY BO WIDOCZNY” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest BARTEK  SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki,   , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8220005044 oraz numer statystyczny 71001151100000, (dalej „Fundator”).

 

 1. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)            pełnoletnie osoby fizyczne

               

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)            pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych   kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)            inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)            osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących          wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub              stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą       pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)            osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w         wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej       wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,         podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego          kwartału.

 

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie sieci Radio ZET Gold w terminie od 22 do 26 sierpnia 2016 roku w programie „Cudowne lato w Radiu ZET Gold” w godzinach między 10.00 a 18.00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia  odbędzie się 1 (słownie: jedna)  runda  (dalej: „Runda”). W każdej  Rundzie przyznane zostaną 3 (słownie: trzy) nagrody.

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 1. Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 

a)      15 (słownie: piętnaście) bonów na zakup obuwia w sieci sklepów BARTEK oraz w sklepie internetowym firmy BARTEK (bartek.com.pl),do wykorzystania w terminie do dnia 30 września 2016 roku, każdy o wartości 200,00zł (słownie: dwieście złotych) brutto (każdy bon zwany jest dalej „Nagrodą”). 

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu w ramach Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 

 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Nagród w pieniądzu, ani o zmianę na inną Nagrodę.

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. Codziennie podczas każdej Rundy prowadzący audycję podają pytanie konkursowe (dalej „Pytanie”).

 

 1. Zadaniem uczestnika będzie dodzwonienie się pod numer 321 321 777 na znak podany przez prowadzącego oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane Pytanie (dalej „Odpowiedź”). Pierwsze trzy osoby, które udzielą prawidłowej Odpowiedzi otrzymują Nagrodę (dalej „Zwycięzcy”).

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z uczestnikami w celu wręczenia Nagrody oraz przeprowadzenia rozmowy z uczestnikiem na żywo na antenie Radia ZET Gold.

 

 1. Prowadzący w finale każdej Rundy podejmie próbę połączenia telefonicznego z jednym z Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę.

 

 1.  Zwycięzcy zobowiązują się do bycia dostępnym pod podanymi przez nich numerami telefonów w dniu wygranej w Konkursie.  

 

 1. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych w postaci: imienia i miejscowości zamieszkania w związku z wygraną antenie Radia ZET Gold.

 

 1. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.

 

 1. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do Zwycięzców  po zakończonym Konkursie, nie później niż w czasie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (dalej „Dane”). Brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie określonym przez przedstawiciela Organizatora lub brak możliwości uzyskania Danych będzie jednoznaczny z rezygnacją z Nagrody.

 

 

F.            Odbiór Nagród.

 

 1. Odbiór nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora, lub też nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do zwycięzców na wskazane przez nich adresy zgodnie z pkt. E8, w terminie nie później niż do dnia 16 września 2016 roku, wedle wyboru Organizatora.

 

 1. W przypadku nie odebrania nagrody wysłanej na adres zwycięzcy lub nie zgłoszenie się zwycięzcy do siedziby Organizatora w celu odebrania nagrody, gdy odbiór następuje osobiście w terminie wskazanym w pkt.F1 Regulaminu, wygasa prawo do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatora.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zetgold.pl.

Więcej: